Citotrainer groep 8: de beste voorbereiding op de Cito-toetsen van groep 8

In groep 8 maken kinderen voor de laatste keer Cito-toetsen. Het gaat om de toets van Leerling in Beeld en de Doorstroomtoets (eindtoets basisonderwijs). Wil jij weten welke citotrainer voor groep 8 de beste is? Lees dan verder. We vertellen je ook welke Cito-toetsen er in groep 8 zijn en waar die voor dienen. We geven je tips om de Cito-toets te oefenen. Wil jij niet het hele artikel lezen? Klik dan hier om naar de beste citotrainer voor groep 8 te gaan.

Wat is de Cito Leerling in Beeld voor groep 8?

Feitelijk bestaat de Cito-toets in groep 8 uit twee losse toetsen. Er is de Leerling in Beeld-toets in november (de Cito B8) en er is de Doorstroomtoets (de eindtoets van groep 8).

De Leerling in Beeld-toets is de laatste toets die kinderen in groep 8 maken conform het leerlingvolgsysteem. Het dient niet zo zeer meer om tot analyses te komen, maar wel om het schooladvies vast te stellen.

De Doorstroomtoets is de laatste toets. Deze dient om tot een conclusie te komen over het niveau van een kind. Naar welk niveau een kind gaat hangt dus grotendeels af van de Doorstroomtoets.

De Cito Leerling in Beeld vindt plaats op een moment dat de leerkracht bepaald. De Doorstroomtoets vindt landelijk plaats op een vast moment.

Cito Leerling in Beeld groep 8

Het schooladvies

In groep 7 – of aan het begin van groep 8 – krijgt een leerling een voorlopig schooladvies, gebaseerd op de uitslagen van toetsen die tot op dat moment zijn afgenomen. In groep 8 wordt het schooladvies definitief. Meestal is dit op basis van de Leerling in Beeld-toets van november. Het advies is er dan in januari.

Toch is er nog één toets die van invloed kan zijn op dit schooladvies: de Doorstroomtoets.

De Doorstroomtoets is de laatste toets die kinderen in het basisonderwijs maken met het oog op de brugklas. Het toetst alle vaardigheden, zoals de eindtoets dat altijd gedaan heeft. Wanneer de score van de Doorstroomtoets echter hoger uitvalt dan het schooladvies, kan een leerling naar een andere school of een ander niveau worden verwezen. Dit gebeurt toch vrij regelmatig, omdat het schooladvies niet altijd passend blijkt te zijn.

Vaardigheden op de toetsen in groep 8

In groep 8 moeten kinderen alle lesstof hebben eigen gemaakt. Dat betekent dan ook dat kinderen een toets krijgen die dat controleert.

Zowel de Leerling in Beeld-toets als de Doorstroomtoets, toetst de drie belangrijkste domeinen:

 • Spelling
 • Rekenen
 • Begrijpend lezen

Spelling

In groep 8 moet de basis van spelling onder de knie zijn. Kinderen moeten werkwoorden kunnen vervoegen, categoriewoorden kunnen schrijven en grammatica en zinsontleding foutloos toe kunnen passen. Dit gaat dus alle kanten op: van onderwerp en persoonsvorm naar meewerkend voorwerp en bepaling van tijd en plaats.

Op de Doorstroomtoets wordt bovendien interpunctie getoetst. Kinderen moeten dan leestekens, zoals punten, komma’s, aanhalingstekens en hoofdletters goed kunnen toepassen.

Rekenen

Er wordt in groep 8 geen nieuwe stof meer aangeboden. Wel wordt de stof van groep 7 verder uitgebouwd. De vaardigheden worden moeilijker, de opgaven lastiger. De inhoud is dus identiek aan die van groep 7.

 • Getalbegrip, rekenen met getallen tot 1.000.000 en erboven
 • Vermenigvuldigen en delen
 • Kolomsgewijs en cijferend rekenen
 • Rekenen met breuken, kommagetallen en procenten
 • Verhoudingstabellen gebruiken
 • Ruimtelijke oriëntatie, rekenen met plaatsbepaling
 • Rekenen met tijd en geld
 • Meten en meetkunde

Begrijpend lezen

Omdat kinderen in groep 8 studerend moeten kunnen lezen, is begrijpend lezen een zwaar wegend vak. De toets beslaat dan ook de meest uiteenlopende teksten (instructieteksten, verhalende teksten, opiniestukken, informatieteksten en reclameteksten), waaruit leerlingen de doelen moeten halen, maar ook signaal- en verwijswoorden aan moeten kunnen geven. Het is aan leerlingen om te bepalen hoe betrouwbaar een bron is, wat de bedoeling van de schrijver is, welke argumenten voor of tegen in een tekst staan en hoe de tekst is opgebouwd.

Begrijpend lezen toetst bovendien samenvatten en conclusies trekken, meningen en feiten (objectief en subjectief taalgebruik).

Tips om samen de Cito-toets groep 8 te oefenen

Wil jij de Cito-toets groep 8 oefenen met je kind? De kans is groot, want steeds meer ouders kiezen daarvoor. Ze willen hun kind zo goed mogelijk voorbereiden op die belangrijke toetsen en zorgen dat ze het beste laten zien.

Om je goed op weg te helpen, delen we een paar tips om samen de Cito groep 8 te oefenen.

1 Motivatie

Motivatie is van belang als je kind in groep 8 zit. Wees dus duidelijk in waarom je kind moet oefenen, maar stel er ook wat tegenover (extra tijd op de computer of buitenspelen, bijvoorbeeld). Als je op tijd begint volstaat een kwartiertje op een dag. Dat is genoeg om iets nieuws aan te leren, te oefenen en te kunnen laten wennen.

2 Focus op proces en niet op resultaat

Het is je bedoeling dat je kind het beste van zichzelf laat zien. Maar wees daar voorzichtig mee. Op de lange termijn is het zinvoller om op het proces te focussen en goede vaardigheden voor het leren aan te leren.

3 Koop een goede citotrainer

Al je goede intenties en deze tips vallen en staan met een goede citotrainer. Er zijn veel citotrainers op de markt die niet voorbereiden op de Doorstroomtoets en ook niet op de Cito van groep 8. Dat is jammer, want dan is alle inspanning voor niets. Omdat veel ouders twijfelen over oefenmateriaal, hebben wij de citotrainers voor groep 8 in huis gehaald en met elkaar vergeleken. We zijn uiteindelijk op twee Citotrainers uitgekomen. Ieder voor een eigen doel.

Beste Citotrainer voor groep 8

Zoals gezegd is er veel materiaal op de markt dat helemaal niet voorbereid op de belangrijkste Cito-toetsen. Daarom hebben wij gekeken naar wat er zoal is en naar de volgende punten onderzoek gedaan:

 • Is het materiaal door een professionele instantie gemaakt?
 • Richt het materiaal zich op de Leerling in Beeld van groep 8 en/ of op de Doorstroomtoets (eindtoets)?
 • Kloppen de opdrachten met de opgaven op de echte toetsen?
 • Kan een kind dit zelf of samen met mijn ouders?
 • Is het een goede prijs en kwaliteit-verhouding?
 • Zijn de ervaringen van gebruikers goed?
 • Groeien leerlingen door met dit materiaal te oefenen?

We zijn uitgekomen op de beste Citotrainer voor groep 8. De beste Citotrainer voor groep 8 is van Educazione en heet “Cito-toets Groep 8 Oefenen”. Dit is een uitgebreid oefenboek met heel veel teksten voor begrijpend lezen, rekensommen en opgaven voor taal en spelling. Het doet wat het moet doen: voorbereiden op de B8-toets van Leerling in Beeld én op de Doorstroomtoets. De opgaven wisselen elkaar wat dat betreft goed af.

Dit oefenboek bereidt voor op beide toetsen, de Cito B8 en de Doorstroomtoets.

Maar… wie puur voor de Doorstroomtoets een oefenboek zoekt (bijvoorbeeld omdat de B8 van Leerling in Beeld minder goed gemaakt werd), kan beter het oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 Oefenen van libtoetsoefenen.nl aanschaffen. Dit boek richt zich volledig op de Doorstroomtoets en werkt ook met moeilijkere opgaven, om de lat hoger te leggen.

De reacties van ouders zijn voor beide boeken goed, zoals hieronder te lezen valt.

Ervaringen Cito groep 8

Wil jij de beste citotrainers voor groep 8 in huis halen? Hieronder hebben we de specificaties nog eens duidelijk uiteengezet, zodat je de verschillen goed kan zien. Als je op een link klikt om het boek te kopen, word je naar de website gestuurd van de verkopende partij.

Beste Citotrainer groep 8
 • Cito-toets groep 8 oefenen B8/M8
 • Cito-toets groep 8 oefenen
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • Voor Leerling in Beeld, IEP en Doorstroomtoets
 • €147 / fysiek
 • Doorstroomtoets Groep 8 Oefenen
 • Doorstroomtoets groep 8 oefenen
 • Bereid voor op de Doorstroomtoets
 • Wisselt in niveau dankzij extra pittige dynamietopgaven
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief
 • €139 / fysiek

Heb jij een kind in groep 3? Bekijk dan onze Citotrainer voor groep 3.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Cito

Citotrainer groep 7: de beste voorbereiding op de Cito-toetsen van groep 7

Eenmaal in groep 7 maken kinderen twee keer een toets van Cito Leerling in Beeld. Ben jij benieuwd welke citotrainer de beste is om je kind te helpen bij deze toets? We vertellen je het verderop in dit artikel. Wil jij weten wat Leerling in Beeld is, hoe belangrijk de scores zijn en hoe je je kind goed kan helpen met oefenen? Lees dan snel verder.

Wat is de Cito Leerling in Beeld voor groep 7?

De Cito Leerling in Beeld groep 7 beslaat een reeks toetsen die heel belangrijk zijn. Ze worden afgenomen in groep 7 en hebben meerdere doelen: bekijken hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van een individueel kind en een hele klas en een voorlopig schooladvies uit kunnen brengen voor de middelbare school.

De Cito-toets Leerling in Beeld wordt afgenomen als volgt:

 • In januari vindt de M7 plaats
 • In mei of juni vindt de E7 plaats

Meestal nemen scholen de toetsen ’s ochtends af, gedurende enkele dagen. In principe zijn leerkrachten daar zelf vrij in.

Cito Leerling in Beeld groep 7

Voorlopig schooladvies

Het voorlopig schooladvies wordt grotendeels gebaseerd op de scores van de Cito-toetsen die tot dan toe gemaakt zijn: de Cito-toetsen van groep 5, groep 6 en groep 7.

Het voorlopige advies wordt opgesteld in groep 7 door de leerkracht, de intern begeleider en mogelijk andere betrokkenen. Het geeft aan of een leerling zal uitstromen in het vmbo, de havo of op het vwo.

In groep 7 betreft het een voorlopig advies. Dat is niet bindend en kan nog veranderen in groep 8.

Voor veel ouders is het voorlopig schooladvies belangrijk, omdat ze zicht willen hebben op de middelbare school voor hun kind. Niet elke middelbare school biedt alle niveaus aan.

Vaardigheden op de Leerling in Beeld-toets in groep 7

Je hebt kunnen lezen dat de Leerling in Beeld Cito van groep 7 zeer belangrijk is. Een belangrijk deel van de toekomst van een kind hangt van deze toets af, omdat de keuze voor een middelbare school erdoor beïnvloed wordt.

De Leerling in Beeld Cito-toets van groep 7 brengt dan ook de belangrijkste strategieën, vaardigheden en kennis beeld in kaart. Dat gebeurt middels drie toetsen, te weten:

 • Spelling en grammatica (taalverzorging)
 • Rekenen
 • Begrijpend lezen

We lichten hieronder elk van deze onderdelen toe.

Spelling

Kinderen in groep 7 maken kennis met de laatste categorieën. Daarnaast neemt werkwoordspelling een steeds grotere plek in. Kinderen moeten dan ook laten zien dat ze zowel categorie-woorden als werkwoorden goed kunnen schrijven. Dat gebeurt aan de hand van dictees.

Ook is er ruimte voor grammatica en zinsontleding. Persoonsvormen, onderwerp, bijvoeglijk naamwoord, meewerkend voornaamwoord en (rang)telwoorden moeten foutloos uit een zin kunnen worden gehaald.

Rekenen

In groep 7 worden ook de laatste vaardigheden op het gebied van rekenen aangeleerd. De stof wordt moeilijker, er wordt met ingewikkeldere getallen gerekend (soms hele grote getallen, soms hele kleine getallen) en er is meer overlap tussen alle verschillende domeinen. Hieronder een overzicht van wat leerlingen in groep 7 moeten laten zien op de toetsen van Leerling in Beeld en Cito.

 • Getalbegrip en rekenen met getallen tot boven 1.000.000
 • Vermenigvuldigen en delen met grotere getallen
 • Kolomsgewijs en cijferend kunnen rekenen (snel kunnen rekenen)
 • Rekenen met breuken
 • Rekenen met kommagetallen
 • Rekenen met procenten
 • Verhoudingstabellen
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Rekenen met tijd
 • Rekenen met geld
 • Meten en meetkunde (lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten, gewichten en inhouden).

Begrijpend lezen

Misschien is begrijpend lezen nog wel het belangrijkste vak in groep 7. Het wordt niet voor niets uitgebreid getoetst. Begrijpend lezen in groep 7 neigt al meer naar studerend lezen, een vaardigheid die leerlingen in groep 8 zullen leren en nodig hebben in de brugklas en het voortgezet onderwijs.

Het gaat er bij begrijpend lezen om dat kinderen doelen uit teksten kunnen halen, weten dat een tekstsoort altijd leidend is voor het doel van de schrijver, meningen en feiten uit een tekst kunnen halen, signaalwoorden en verwijswoorden weten te hanteren, kunnen samenvatten, conclusies kunnen trekken en argumenten voor en tegen een bepaalde stelling uit een tekst kunnen halen. Ook moeten kinderen bepalen of een bron betrouwbaar is, bijvoorbeeld door meerdere bronnen met elkaar te vergelijken.

Tips om samen de Cito-toets groep 7 te oefenen

Grote kans dat jij de Cito-toets groep 7 wil oefenen met je kind. Dat is de reden dat je deze tekst leest. Je bent niet de enige. Er zijn veel ouders die thuis oefenen met de Cito-toets voor groep 7. Ze hebben daar allerlei redenen voor. Van veel lesuitval en weinig goed onderwijs tot een vinger aan de pols en het wegwerken van achterstanden of juist voorkomen dat kinderen in  groep 7 een achterstand oplopen.

Om je goed op weg te helpen, delen we een paar tips om samen de Cito groep 7 te oefenen.

1 Motiveer

In groep 7 is het belangrijk je kind te motiveren om aan de slag te gaan met een citotrainer of oefenmateriaal. Leg uit waarom je dit doet, verlang niet dat je kind alleen maar aan het oefenen is en maak duidelijke afspraken. Een kwartiertje per dag, of slechts enkele dagen in de week, kan echt toereikend zijn om net dat verschil te maken.

2 Controleer het werk samen

Een foutje is zo gemaakt. Controleer het werk daarom samen. Je zal zien dat juist in gemaakte fouten veel te leren is. De meeste kinderen die moeite hebben met een bepaald vak leren niet door dat heel vaak te herhalen, maar juist door hun fout te herstellen. Daarna is het tijd om in te gaan oefenen en te herhalen.

3 Investeer in goed oefenmateriaal

Wat je ook doet, neem de tijd om uit te kijken naar goed oefenmateriaal. Er is heel veel oefenmateriaal beschikbaar (gratis en betaald) dat niet toereikend is voor de Cito-toetsen van groep 7 en niet voorbereidt op datgene kinderen met Leerling in Beeld moeten laten zien. Wij hebben meerdere materialen bekeken en de beste citotrainer voor groep 7 geselecteerd, om je op weg te helpen.

Beste Citotrainer voor groep 7

Alle goede bedoelingen ten spijt, komt het helaas veel voor dat ouders het verkeerde oefenmateriaal in huis halen. Dat komt omdat er een enorm aanbod van Citotrainers op de markt is. Maar de meeste boeken en software zijn niet up-to-date of behandelen compleet de verkeerde stof.

We hebben boeken in huis gehaald, abonnementen afgesloten op online platformen en gekeken naar een aantal factoren:

 • Is het materiaal opgesteld door professionals?
 • Doet het wat het moet doen? Traint het de opgaven zoals Leerling in Beeld en Cito ze stellen?
 • Zijn de resultaten van gebruikers goed? Gaan kinderen echt vooruit door te oefenen?
 • Is het makkelijk om het materiaal in huis te halen? (En niet alleen voorbehouden aan dure bijlesbureaus of scholen?)

Vanuit zes oefenpakketten hebben we Bureau Bijles als beste gekozen. De Citotrainer van Bureau Bijles voor groep 7 is niet alleen compleet, maar bevat ook nog eens heel veel materiaal om extra te oefenen. Het wisselt moeilijk en makkelijk met elkaar af en bouwt als het ware op succeservaringen. Ieder kind heeft hier baat bij.

Helaas is het niet het goedkoopste materiaal, maar altijd nog goedkoper dan wanneer je een bijlesbureau in de arm neemt of een abonnement afsluit.

Voor ons is het belangrijk dat gebruikers tevreden zijn en dat is bij Bureau Bijles zeker het geval. Bekijk de reacties van ouders maar eens.

De citotrainer van Bureau Bijles, voor groep 7, bevat de volgende voordelen:

 • Meer dan genoeg opgaven voor begrijpend lezen, rekenen en spelling om uitgebreid te kunnen oefenen;
 • Een opbouw in opgaven, waardoor ook leerlingen die minder sterk zijn, volop succeservaringen zullen hebben;
 • Ruimte om te groeien door een herhaling van opgaven;
 • Een fijne bladspiegel en niet teveel afleiding;
 • Het boek leidt bij de meeste gebruikers tot heel goede resultaten, groei in vaardigheidsscores en op de Cito-toetsen en Leerling in Beeld.

Wil jij de beste citotrainer voor groep 7 in huis halen? Hieronder hebben we de specificaties op een rijtje gezet voor je. Het boek is zowel digitaal als fysiek te verkrijgen. Door op een link te klikken verlaat je onze website om naar de aankoopwebsite te gaan.

 • Cito-toets groep 7 oefenen M7 en E7
 • Cito-toets groep 7 oefenen voor de eerste en tweede helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Voor Leerling in Beeld, IEP, Cito en meer
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €147 / fysiek
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Cito

Citotrainer groep 6: de beste voorbereiding op de Cito-toetsen van groep 6

Wanneer je kind in groep 6 zit, maakt het twee keer per jaar een Cito Leerling in Beeld. Wil jij weten welke citotrainer je kan gebruiken om  je kind extra goed voor te bereiden op deze zo belangrijke toetsen? Lees dan dit artikel. We vertellen je alles over Cito, Leerling in Beeld, de lesstof van groep 6 en hebben bovendien citotrainers met elkaar vergeleken. De beste citotrainer doen we je in de conclusie uit de doeken. Wil je niet het hele artikel lezen? Ga dan direct naar de beste citotrainer van groep 6.

Wat is de Cito Leerling in Beeld voor groep 6?

Cito Leerling in Beeld is de Cito-toets voor het basisonderwijs die in groep 6 wordt afgenomen om vaardigheden, kennis en strategieën van kinderen in kaart te brengen. De leerkracht kan hier veel mee, want de scores zijn voorzien van analyses. Ook is de score van de Cito Leerling in Beeld belangrijk om tot een schooladvies in groep 6 te komen. De Cito groep 6 gaat verder waar de Cito groep 5 is gebleven.

De Cito-toets van groep 6 vindt op twee momenten plaats, namelijk:

 • In januari de M6-toets (Midden)
 • In mei/ juni de E6-toets (Eind)

Afname van de Cito Leerling in Beeld is meestal ’s ochtends en een paar dagen achter elkaar. Sommige scholen kiezen ervoor om één toets op een dag af te nemen, anderen doen er meer.

Cito Leerling in Beeld groep 6

Vaardigheden op de Cito Leerling in Beeld voor groep 6

De Leerling in Beeld (Cito) van groep 6 is belangrijk. Het is een toets die de eerste aanzet vormt voor een advies naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent dus dat deze toetsuitslag alvast kijkt naar welk niveau (vmbo, havo of vwo) het beste passend is.

Uiteraard is die uitslag nog niet bindend.

Per vakgebied worden de belangrijkste vaardigheden, strategieën en kennisgebieden in beeld gebracht, door te kijken naar wat kinderen volgens de kerndoelen moeten beheersen. Daarbij is het goed om te weten dat er drie toetsen zijn die worden afgenomen, namelijk:

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Spelling (Taalverzorging)

We lichten ieder onderdeel hieronder toe.

Begrijpend lezen

Het vak begrijpend lezen is zeer belangrijk. Het gaat namelijk over de vaardigheid om kennis tot je te kunnen nemen, die kennis te kunnen filteren en beoordelen. Het is een voorzetje voor studievaardigheden en studerend lezen in groep 8 en de brugklas.

Begrijpend lezen op de Leerling in Beeld-toets gaat over tekstsoorten en doelen, achterliggende gedachtes, signaal- en verwijswoorden, meningen tegenover feiten en het vormen van conclusies of het maken van samenvattingen.

Leerlingen krijgen diverse teksten te lezen en moeten deze teksten tot in de puntjes beheersen om tot goede antwoorden te komen.

Rekenen

Rekenen in groep 6 wordt nog meer uitgebreid. De domeinen die in groep 5 aangeleerd werden, worden uitgebreid met ruimtelijke oriëntatie, nog grotere getallen (tot wel 100.000) en het meer inzetten van de verhoudingstabel. Kort samengevat komen deze domeinen op de Cito terug:

 • Getalbegrip en bewerken van getallen tot 100.000
 • Optellen, aftrekken tot 100.000
 • Vermenigvuldigen en delen met grotere getallen
 • Rekenen met breuken en decimalen (kommagetallen)
 • Meten en meetkunde
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Kolomsgewijs rekenen
 • Rekenen met tijd
 • Rekenen met geld
 • Rekenen met verhoudingstabellen

Spelling

In groep 6 vindt spelling plaats op diverse domeinen, namelijk:

 • Spelling van niet-werkwoorden
 • Spelling van werkwoorden
 • Grammatica en zinsontleding

Kinderen hebben in groep 6 veel nieuwe woorden geleerd, aan de hand van categorieën. Het is zaak dat ze die foutloos op kunnen schrijven. Ook leren kinderen in groep 6 vervoegen van werkwoorden en maken ze kennis met grammatica en zinsontleding. Deze onderdelen worden allemaal getoetst.

Tips om samen de Cito-toets groep 6 te oefenen

Er zijn verschillende redenen voor ouders om thuis te oefenen voor de Cito-toets van groep 6. Er zijn ouders waarvan de leerlingen veel thuis zijn geweest, vanwege de enorme lerarentekorten. Ook zijn er ouders die zelf een vinger aan de pols willen houden, ouders die achterstanden willen wegwerken of juist bang zijn een achterstand op te lopen in groep 6.

We hebben enkele tips voor jou als ouder om te oefenen voor de Cito-toets van groep 6.

1 Tijdsinvestering

Elke dag een kwartiertje oefenen is lang genoeg. Goed oefenmateriaal geeft je die optie. Je kan er ook voor kiezen slechts één of twee keer in de week even een half uurtje de tijd te nemen.

2 Houd een vinger aan de pols

Het oefenen thuis gebeurt in het verlengde van school. Houd dus goed in de gaten of er op school verbetering wordt gesignaleerd, bijvoorbeeld door met de leerkracht in gesprek te gaan. Op die manier kun je zien op welke wijze je kind verder moet oefenen, of misschien juist op de goede weg is.

3 Professioneel oefenmateriaal

Het moeilijkste is misschien nog wel om over professioneel oefenmateriaal te beschikken. Zeker omdat er op internet veel oefenmateriaal te vinden is dat niet toereikend is. Veel oefenboeken zijn achterhaald, ouderwets of puur bedoeld om een kind aan het werk te zetten (zonder dat er echt iets geleerd wordt). Wij hebben onderzoek gedaan naar al die citotrainers en de beste voor je gevonden.

Beste Citotrainer voor groep 6

Helaas is er veel oefenmateriaal op internet te vinden dat niet goed werkt. Op internet kom je dan ook reacties tegen van ouders die teleurgesteld zijn, omdat ze een jaar hebben geoefend met een digitale spelvorm en tot de conclusie kwamen dat dit helemaal geen Cito-vragen waren. Ook raden de meeste leerkrachten het af om in de vorm van competitie te oefenen. Muntjes verdienen omdat je een rekensom goed hebt, werkt niet motiverend en zorgt er al helemaal niet voor dat een kind gefocust iets leert. Het is dan puur bezig met muntjes scoren.

Enfin, we hebben een aantal oefenboeken en citotrainers bekeken. We keken naar hoe het materiaal eruit zag, waar het voor gebruikt kon worden, of het alle lesstof van groep 6 bevatte en of leerlingen na gebruik ook echt in scores zijn gestegen.

Dat was bij slechts één boek het geval: “Cito-toets Groep 6 Oefenen” van uitgeverij Educazione is de beste citotrainer voor groep 6. Het is samengesteld door echte leerkrachten uit groep 6 en wordt jaarlijks geüpdatet naar de nieuwste inzichten. Het is dus het enige boek waarmee je zeker weten alles in huis haalt om de Cito-toets voor groep 6 te oefenen.

Wie zoekt op recensies, komt veel tevreden ouders tegen, die aangeven dat de boeken hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van hun kind.

Cito toets groep 6 review

De citotrainer bestaat uit drie delen, namelijk:

 • Deel 1 bereidt voor op de M6 Cito Leerling in Beeld
 • Deel 2 bereidt voor op de E6 Cito Leerling in Beeld
 • De combinatie (deel 1 en 2) is een voordelige bundel van beide oefenboeken en wordt het meest verkocht.

Alle drie de varianten zijn zowel in fysieke boekvorm als digitaal aan te schaffen.

Geïnteresseerd in de beste citotrainer voor groep 6? Dan hebben we hieronder alle specificaties en links voor je op een rijtje gezet. Als je op een link klikt, verlaat je onze website en ga je naar de betreffende shop.

Beste Citotrainer voor kinderen in groep 6
 • Cito-toets groep 6 oefenen M6
 • Cito-toets groep 6 oefenen voor de eerste helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 6 oefenen E6
 • Cito-toets groep 6 oefenen voor de tweede helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 6 oefenen M6/E6
 • Cito-toets groep 6 oefenen.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • Voordeliger combinatiepakket
 • €117 / digitaal
 • €147 / fysiek
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Cito

Citotrainer groep 5: de beste voorbereiding op de Cito-toetsen van groep 5

Zit jouw kind in groep 5? Dan maakt het dit jaar twee keer de Cito-toets Leerling in Beeld van groep 5. Wil jij weten hoe je met een citotrainer je kind goed voorbereidt op deze belangrijke toetsen? Lees dan snel verder. We informeren je over de Cito Leerling in Beeld, de lesstof van groep 5 en hebben de beste citotrainer voor je gevonden. Wil je gelijk weten wat de beste citotrainer is? Klik dan hier om naar de conclusie te gaan.

Wat is de Cito Leerling in Beeld voor groep 5?

De Cito Leerling in Beeld voor groep 5 gaat verder waar de Cito-toets groep 4 is gebleven: het in kaart brengen van beheerste vaardigheden, strategieën en kennis van groep 5. Kinderen moeten in groep 5 over een aantal vaardigheden beschikken, kennis hebben en strategieën kunnen gebruiken.

De uitslag van de Leerling in Beeld helpt de leerkracht gerichter les te geven, maar geeft ook al een indicatie van het type vervolgonderwijs voor een kind.

De Leerling in Beeld-toets wordt tweemaal per jaar afgenomen:

 • In januari vindt de M5-toets plaats
 • In mei vindt de E5-toets plaats (soms ook juni, afhankelijk van vakanties).
Cito Leerling in Beeld groep 5

Vaardigheden op de Cito van groep 5

De Cito-toets van groep 5 is een belangrijke. Het is namelijk de eerste toets van de bovenbouw en kan op school al een adviesrichting geven voor het voortgezet onderwijs. Anderzijds is er nog tijd genoeg om kinderen, op basis van de Cito score, verder te helpen.

De vaardigheden die van kinderen in groep 5 worden verwacht zijn bepaald door het ministerie en staan vast in kerndoelen. Voor groep 5 wordt op de Leerling in Beeld-toets onderscheid gemaakt in drie vakken, namelijk:

 • Begrijpend lezen
 • Taalverzorging
 • Rekenen

We lichten ieder vak hieronder toe.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen gaat een steeds belangrijkere rol spelen op de Cito-toetsen. Dat komt omdat begrijpend lezen een opstapje is naar het studerend lezen (studievaardigheden), die kinderen op het voortgezet onderwijs nodig hebben.

De toets begrijpend lezen gaat over teksten, tekstsoorten, doelen van schrijvers, doelen van teksten, maar ook over woordenschat, signaalwoorden, verwijswoorden en feiten en meningen. Kinderen lezen stukken tekst en beantwoorden vragen zowel op inhoud als op stijl.

Taalverzorging

De Cito-toets voor taalverzorging gaat over spelling en (beginnende) grammatica. Kinderen moeten de categoriewoorden foutloos kunnen schrijven, op basis van een dictee, maar ook moeten zijn werkwoorden goed kunnen vervoegen van tegenwoordige en verleden tijd.

In groep 5 wordt in de lessen ook aandacht gegeven aan grammatica en zinsontleding. Dit staat nog in de startblokken, maar wordt al wel meegenomen in Cito-toetsen.

Rekenen

Op het gebied van rekenen worden de domeinen flink uitgebreid. Alle domeinen die kinderen in groep 4 onder de knie hadden worden naar een hoger level getild. Dat betekent dat kinderen in groep 5 de volgende vaardigheden voor rekenen moeten laten zien tijdens de Cito-toetsen Leerling in Beeld:

 • Getalbegrip en kennis van getallen tot 10.000
 • Optellen en aftrekken tot 10.000
 • Kolomsgewijs rekenen (optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen)
 • Rekenen met geld
 • Rekenen met tijd
 • Schattend rekenen
 • Meten en meetkunde (inhoudsmaten, gewichten)
 • Rekenen met breuken
 • Rekenen met kommagetallen (decimalen)

Tips om samen de Cito-toets groep 5 te oefenen

Veel ouders kiezen ervoor om van tevoren met hun kind de Cito-toets van groep 5 te oefenen. Daar hebben zij uiteenlopende redenen voor. Zo zijn er ouders die vinden dat de kwaliteit op school niet toereikend is, vanwege lerarentekorten en onbevoegde mensen voor de klas. Ook zijn er ouders die merken dat de aandacht van de leerkracht niet naar hun kind gaat, waardoor niet het maximale wordt bereikt (bijvoorbeeld omdat een kind gemiddeld goed meekomt en niet naar een hoger level wordt uitgedaagd).

Welke reden je ook hebt, het is belangrijk om te beseffen dat oefenen niet voor alle kinderen even leuk kan zijn. Daarom hebben we hier 3 tips om samen te oefenen voor de Leerling in Beeld-toets van groep 5.

1 Hou het leuk

Het is belangrijk dat je kind het leuk vindt om met schoolwerk bezig te zijn, ook al is een onderwerp als rekenen niet altijd leuk. Je kan het leuk maken door het samen te doen, de rollen om te draaien (laat je kind jou een som oplossen en dan vertellen wat je goed of niet goed deed).

2 Beperk de tijd

Onderzoek wijst uit dat kinderen in vier losse kwartieren veel sneller en meer leren dan wanneer ze een uur bezig moeten zijn. Zeker voor jongens geldt dat. Je hoeft dus geen uren bijles te geven, maar gewoon even kort ergens bij stil te staan.

3 Zorg voor goed materiaal

Helaas is er op internet veel materiaal te vinden dat niet goed genoeg voorbereidt op de echte toetsen. Vaardigheden worden weliswaar getraind, maar in spelvorm en aan de hand van videogames. Dat werkt niet, want zo worden de echte toetsen ook niet afgenomen. Zorg dus dat je geschikt materiaal in huis haalt om de Cito toets groep 5 te oefenen.

Beste Citotrainer voor groep 5

Zoals in de inleiding gezegd hebben we citotrainers met elkaar vergeleken. We hebben de boekjes in huis gehaald, de abonnementen afgesloten, en zijn tot de conclusie gekomen dat het oefenboek “Cito-toets Groep 5 Oefenen” van Educazione de beste citotrainer voor groep 5 van dit moment is. Dat komt omdat dit boek elk moment dichtbij de kern blijft: oefenen en leren. Het bevat álle opgaven van Cito-toetsen én Leerling in Beeld en biedt volop de gelegenheid om te herhalen. Dat laatste is fijn, want zo oefenen kinderen de goede strategieën ongemerkt in.

Wat ook een groot voordeel van dit oefenboek is, is de ruimte voor begrijpend lezen. Dat vak komt heel goed terug en gaat dieper op de te leren stof in dan welke citotrainer dan ook.

Er zijn drie varianten van het boek en alle drie deze varianten zijn zowel digitaal als in boekvorm aan te schaffen.

 • Deel 1 bereidt voor op de M5 Cito/ Leerling in Beeld
 • Deel 2 bereidt voor op de E5 Cito/ Leerling in Beeld
 • De combinatie is een voordelige bundel van beide oefenboeken en wordt het meest verkocht.

Reacties van ouders zijn zeer lovend, zoals te lezen op de website boekenbestellen.nl

Cito groep 5 reviews

Wil je de beste citotrainer voor groep 5 zelf in huis halen? Hieronder hebben we de specificaties en links voor je verzameld. Je wordt dan doorgeleid naar de bestelpagina’s buiten onze website.

Beste Citotrainer voor groep 5
 • Cito-toets groep 5 oefenen M5
 • Cito-toets groep 5 oefenen voor de eerste helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 5 oefenen E5
 • Cito-toets groep 5 oefenen voor de tweede helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 5 oefenen M5/E5
 • Cito-toets groep 5 oefenen.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • Voordeliger combinatiepakket
 • €117 / digitaal
 • €147 / fysiek
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Cito

Citotrainer groep 4: de beste voorbereiding op de Cito toetsen van groep 4

Heb jij een kind in groep 4 en wil je je kind helpen de Cito-toets groep 4 goed te maken? Lees dan snel verder. In dit artikel leggen wij je precies uit wat de Cito-toets voor groep 4 is, wat Leerling in Beeld inhoudt en welke Citotrainer de beste is voor groep 4. We hebben meerdere Citotrainers met elkaar vergeleken en hebben voor jou de beste gevonden.

Wil je niet het hele artikel lezen? Klik dan hier om direct naar de beste Citotrainer voor groep 4 te gaan.

Wat is Leerling in Beeld? (Cito-toets in groep 4)

Cito is het toetsinstituut dat door de Nederlandse overheid is aangesteld om toetsen voor het onderwijs te maken, dus ook voor het basisonderwijs. Lange tijd heetten die toetsen “Cito-toetsen”, maar sinds Leerling in Beeld is dat anders. Toch is het idee achter de Leerling in Beeld-toets hetzelfde: toetsen op welk niveau een kind functioneert.

De toetsen worden twee keer per jaar afgenomen.

 • De M4-toets vindt in het midden van het lopende schooljaar plaats (januari)
 • De E4-toets vindt tegen het einde van het schooljaar plaats (juni)

De afname is gedurende enkele ochtenden en door scholen zelf in te plannen. De meeste scholen plannen de toetsmomenten gespreid over twee weken. Soms wordt meer tijd gebruikt, soms minder.

Cito-toets groep 4 oefenen

Wat moeten kinderen laten zien op de Cito van groep 4?

Er wordt bij de Cito-toets/ Leerling in Beeld van groep 4 op een aantal vakgebieden getoetst, namelijk:

 • Taalverzorging
 • Rekenen
 • Begrijpend lezen

We lichten de drie domeinen hieronder kort toe.

Taalverzorging

Bij taalverzorging gaat het om spelling. Kinderen in groep 4 hebben vooral categoriewoorden aangeleerd (nog geen werkwoorden, zoals in groep 5) en moeten deze categoriewoorden foutloos kunnen spellen.

Rekenen

Op het gebied van rekenen maken kinderen in groep 4 enorme sprongen. Ze moeten dan ook veel stof eigen hebben gemaakt, zoals:

 • Het kennen van de telrij tot 100 (optellen en aftrekken)
 • Automatiseren van rekenen (optellen en aftrekken) tot en met 20
 • Splitsen
 • Redactiesommen/ contextsommen
 • Klokkijken met hele uren, halve uren en kwartieren
 • Rekenen met tijd
 • Rekenen met geld
 • Meten en wegen (beginnend)
 • De tafels

Begrijpend lezen

Na het technisch lezen, zoals getoetst op AVI-toetsen en DMT’s, wordt in groep 4 veel aandacht besteed aan het begrijpend lezen. Begrijpen waar een tekst over gaat is een heel belangrijk onderdeel van de Cito-toetsen en Leerling in Beeld. Niet gek dus dat hier ook veel aandacht naar uitgaat tijdens de afnames van de toetsen.

Kinderen moeten in staat zijn een tekst te kunnen lezen en daar vragen over beantwoorden. Maar ook moeten ze voorspellingen doen over waar een tekst over zal gaan, wat de schrijver ermee bedoelt en wat voor soort tekst het is.

Samen oefenen voor de Cito groep 4 (tips voor ouders)

Steeds meer ouders kiezen ervoor om met hun kind samen te gaan oefenen voor de Cito-toetsen voor groep 4. Dat komt omdat op veel scholen de aandacht niet meer volledig naar het rekenen en taal gaat, maar ook veel aandacht in andere zaken wordt gestopt (denk aan digitale vaardigheden, de weken van het geld, mediawijsheid, gendereducatie en natuur). Met de huidige onderwijstekorten kan op lang niet alle scholen goed onderwijs worden geboden en dus nemen ouders het leren in hun eigen hand.

Tips die we voor deze ouders hebben zijn de volgende.

1 Beperk de tijd

Een kind dat de hele tijd op school heeft gezeten, moet niet thuis direct weer aan het schoolwerk worden gezet. Beperk de tijd die je thuis aan bijles geeft dus goed.

2 Focus je op de belangrijkste vakken

Het onderwijs wordt steeds vaker gebruikt voor het aanleren van allerlei vaardigheden die niet worden getoetst op Leerling in Beeld en Cito. Wees je er dus van bewust dat je vooral rekenen, taal en begrijpend lezen moet oefenen. Dat zijn de toetsen die er op de Cito toe doen.

3 Gebruik niet al het materiaal

Helaas gaat er veel oefenmateriaal rond op internet dat helemaal niet zo’n bijdrage is voor de ontwikkeling van kinderen. Het gaat dan om boekjes met simpele opgaven, het oeverloos herhalen van sommetjes en het spelenderwijs oefenen (zoals computergames). Die bootsen de realiteit niet na en leggen de focus van het leren verkeerd.

Wees dus kritisch in welke Citotrainer je aanschaft.

Beste Citotrainer groep 4

Wij hebben met ouders gesproken en zelf een en ander aan materiaal in huis gehaald. Dit materiaal hebben we grondig bekeken en beoordeeld op een aantal factoren, namelijk:

 • Doet het wat het moet doen? Ofwel: traint het voor de Cito-toetsen en Leerling in Beeld van groep 4?
 • Zijn er goede resultaten mee behaald? Groeiden de leerlingen die het gebruikten daadwerkelijk?
 • Is het materiaal toegankelijk en te gebruiken door kinderen van groep 4?
De Cito Leerling in Beeld van groep 4 oefenen met de beste Citotrainer?

Op basis van die vragen en de meningen van ouders, zijn wij tot het beste Cito oefenmateriaal gekomen dat op dit moment beschikbaar is voor groep 4. Het is de Citotrainer van Educazione, welke ook de beste Citotrainer voor groep 3 hadden.

Het oefenboek “Cito-toets Groep 4 Oefenen” doet precies dat wat het moet doen: kinderen voorbereiden op de Leerling in Beeld en Cito van januari en juni. De resultaten die ermee behaald worden zijn zeer goed. Kinderen groeien en worden sterker. Het materiaal is toegankelijk en te gebruiken door ouders en kinderen in groep 4.

Het boek is in drie vormen beschikbaar. Alle drie de vormen worden ook nog eens digitaal of fysiek aangeboden. Deel 1 van het boek bereidt voor op de M4-toets, deel 2 op de E4-toets. En dan is er een voordeligere combinatie van beiden. Hieronder kun je de specificaties zien en de boeken bestellen. Je wordt dan doorgestuurd naar de officiële pagina’s.

Beste Citotrainer voor groep 4
 • Cito-toets groep 4 oefenen M4
 • Cito-toets groep 4 oefenen voor de eerste helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 4 oefenen E4
 • Cito-toets groep 4 oefenen voor de tweede helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 4 oefenen M4/E4
 • Cito-toets groep 4 oefenen.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • Voordeliger combinatiepakket
 • €117 / digitaal
 • €147 / fysiek
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Cito